بایگانی روزانه: اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷

دانلود آهنگ امروز و فردا شادمهر عقیلی

دانلود آهنگ امروز و فردا شادمهر عقیلی

همخوان:

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

شادمهر عقیلی:

دل بسه، گریه نکن، دیگه رفت، صداش نکن

از تو قاب پنجره، بیخودی نگاش نکن

دیگه همرنگ تو نیست، دیگه دلتنگ تو نیست

می‌دونه یه ذره عشق، تو دل سنگ تو نیست

همخوانی:

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

اینو بهت می‌گفتش

شادمهر عقیلی:

بهت می‌گفت میرم جایی که قدرمو بدونن

واسه رنگ نگاهم تا سحر غزل بخونن

این‌قدر این پا و اون پا اومدی از تو بریدش

دیدی کبوتر عشق تو از قفس پریدش

همخوانی:

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

شادمهر عقیلی:

دل بسه، گریه نکن، دیگه رفت، صداش نکن

از تو قاب پنجره، بیخودی نگاش نکن

دیگه همرنگ تو نیست، دیگه دلتنگ تو نیست

می‌دونه یه ذره عشق، تو دل سنگ تو نیست

همخوانی:

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

اینو بهت می‌گفتش

شادمهر عقیلی:

بهت می‌گفت میرم جایی که قدرمو بدونن

واسه رنگ نگاهم تا سحر غزل بخونن

این‌قدر این پا و اون پا اومدی از تو بریدش

دیدی کبوتر عشق تو از قفس پریدش

همخوانی:

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

همخوانی:

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دانلود آهنگ مقام مجنونی شهرام ناظری

دانلود آهنگ مقام مجنونی شهرام ناظری

ده رمانِ زامان، دَرده گه یْ کاریم ( درمان دردهای زخم کاریم )

هامْ رازِ نالَه یْ ، شُوان بی داریم ( همراز ناله شبهای بیداریم )

راحَتی جَستی مِیْنَتْ بارَگَم( آرامش جان محنت بار من )

مَرحمِ سینه یْ پِر ژِه خارَگم( تسکین دل پر ز خار من )

آیْ را حَتی جَستی مِیْنَتْ بارَگَم( آرامش جان محنت بار من )

مَرحمِ سینه یْ پِر ژِه خارَگم( تسکین دل پر ز خار من )

کُوا لِیْلی، نیا لِیْلی، چیا لِیْلی ( کجاست لیلی، لیلی نیست، لیلی رفته )

خیال دُ وِیْ تُاو نیشْتَنِ وَ جَرْگَم ( فکر وخیال تو ناگهانی بر دل من نشست )

وَه دوریتْ قَسَمْ ، رازیمُ وَ مَرْگَم(به دوریت قسم به مردنم راضیم )

هی چه مانمَ رﻳﮊاوْ، روخسارَم زرْدَه ن له داخِ یارانْ پیرانِمُ کَردَنْ( چشمانم مانند ریجاب است”نام رودی در یکی از

مناطق کرمانشاه” رخسارم زرد است غم یاران پیرم کرده است )

آیْ شَرطِِمْ شَرطیوَنْ، مَجْنونْ شَرط کَردَ ن (عهد من همان عهدیست که مجنون بسته )

لِیْلِی مِن تونی تا وِ رویِ مَردَنْ ( لیلی من تو هستی تا زمان مردن )

کُوا لِیْلی، نیا لِیْلی، چیا لِیْلی ( کجاست لیلی، لیلی نیست، لیلی رفته )

دانلود آهنگ خور و آوا شهرام ناظری

دانلود آهنگ خور و آوا شهرام ناظری

کاووسکی بی۲ (کیکاووس بود) ریژانه کرم (با کرم) بخشانه هی بی (بسیار بخشنده بود)

دنگ داوای دا (برآورنده ی نیاز) حاتم تی بی (حاتم تایی بود) دنگ داوای دا (بر آورنده ی نیاز)

حاتم تی بی (حاتم تا یی بود) کاووسکی بی۲ (کیکاووس بود) ریژانه کرم (با کرم) بخشانه هی بی

(بخشنده ای بود) دنگ داوای دا (بر آورنده ی نیاز) حاتم تی بی (حاتم تا یی بود) دنگ داوای دا (بر آورنده ی نیاز)

حاتم تی بی (حاتم تا یی بود)نی ورتر دوارن ( پیش از این روزگار همانند او ندیده) کاووس کی بی

۲ (کیکاووس بود) ریژانه کرم(با کرم) بخشانه هی بی (بسیار بخشنده بود) دنگ داوای دا (بر آورنده ی نیاز)

حاتم تی بی (حاتم تا یی بود) دنگ داوای دا ( بر آورنده ی نیاز) حاتم تی بی (حاتم تا یی بود) …… باش بگلران

(برترین امیران)روسم زال بی(رستم زال بود) باش بگلران (برترین امیران ) روسم زال بی (رستم زال بود) یاربییاربییار … (یاربودیاربودیار)

ساقی چه نیش جام مدام و دوری۲ (ساقی با جام می اش یکسره گردش میگشت)

سرحلقه مجلس باران قوم بی (سرحلقه ی مجلس و باران قوم بود)\”برای مردم مایه ی رحمت بود

\” دنیا نو دم دا گردونه شارا لیلی مجنون داشت بارا دلارا (لیلی مایه ی آرامش و معشوقه ی مجنون بود)

دنیا نو دم دا گردونه شارا لیلی مجنون داشت بارا دلارا(لیلی مایه ی آرامش و معشوقه ی مجنون بود)

فرهاد زاده عشق شیرین ویش بی (فرهاد زاده ی عشق شیرینش بود) زلیخا سودا یوسف

خیش بی (زلیخا در فکر و اندیشه ی یوسف خود بود)(سودا در اینجا به معنی فکر و خیال

و اندیشه میباشد)\”با توجه به لغتنامه ی دهخدا\” دنیا نو دم دا گردونه شارا لیلی مجنون

داشت بارا دلارا (لیلی مایه ی آرامش و معشوقه ی مجنون بود) فرهاد زاده عشق شیرین

ویش بی (فرهاد زاده ی عشق شیرینش بود) زلیخا سودا یوسف خیش بی

(زلیخا سودای یوسف خودش بود) دنگ داوای دا (برآورنده ی نیاز) قوچاخان دور

(چالاکترین فرد زمانه) ستیزه ی فلک یک یک برد و جور۲ (ستیز روزگار را یک به یکجور کشید)

یاربییاربی یار… (یاربودیاربودیار) ایسه کفته لیم نه ای روزگاره نه ای فتنه و آشوب مینت گذاره

(حالااز این روزگار فته و آشوبی محنت بار نصیب من شده) نه ای جورعظیم سردی زمانه

بابو نه فرزن کردن بیگانه (در این روزگار سختی که پدر و فرزند را با هم بیگانه کردند) نه

چاو فرهاد (نه چشمان فرهاد) نه دنگ حاتم (نه صدای حاتم) نه لقای یوسف (نه لقای یوسف)

نه مور خاتم (نه مور خاتم) نی ورتر دوران ( پیش از این روزگار همانند او ندیده) کاووسکی

بی(کیکاووس بود) ریژانه کرم (با کرم)بخشانه هی بی (بسیار بخشنده بود) … … باش بگلران

(برترین امیران)روسم زال بی (رستم زال بود) باش بگلران (برترین امیران)روسم زال بی

(رستم زال بود) دنیا نو دم دا گردونه شارا لیلی مجنون داشت بارا دلارا۲ (لیلی مایه ی

آرامش و معشوقه ی مجنون بود) فرهاد زاده عشق شیرین ویش بی (فرهاد زاده ی

عشق شیرینش بود) زلیخا سودا یوسف خیش بی۲ (زلیخا سودای یوسف خودش بود)

دنیا نو دم دا گردونه شارا لیلی مجنون داشت بارا دلارا (لیلی مایه ی آرامش و معشوقه

ی مجنون بود) فرهاد زاده عشق شیرین ویش بی (فرهاد زاده ی عشق شیرینش بود)

زلیخا سودا یوسف خیش بی (زلیخا سودای یوسف خودش بود) یاربی یاربی یار…(یاربودیاربودیار)

ایسه کفته لیم نه ای روزگاره نه ای فتنه و آشو مینت گذاره (حالااز این روزگار فته و آشوبی

محنت بار نصیب من شده) نه ای جورعظیم سردی زمانه (در این روزگار سخت و نه عاصا

ی موسی (نه عصای موسی) نه گیسوی رسول (نه گیسوی رسول) نه یاهوی مجنون

(نه یاهوی مجنون) نه هوهوی بلول (نه هوهوی بلول) نه چاو فرهاد (نه چشمان فرهاد)

نه دنگ حاتم (نه صدای حاتم) نه لقای یوسف (نه لقای یوسف) نه مور خاتم (نه مور خاتم)

ایسه کفته لیم نه ای روزگاره نه ای فتنه و آشو مینت گذاره (حالااز این روزگار فته و آشوبی

محنت بار نصیب من شده) نه عاصای موسی (نه عصای موسی) نه گیسوی رسول

(نه گیسوی رسول) نه یاهوی مجنون (نه یاهوی مجنون) نه هوهوی بلول (نه هوهوی بلول)

نه چاو فرهاد (نه چشمان فرهاد) نه دنگ حاتم (نه صدای حاتم) نه لقای یوسف

(نه لقای یوسف) نه مور خاتم (نه مور خاتم) دنگ داوای دا (برآورنده ی نیاز) قوچاخان دور

(چالاکترین فرد زمانه) ستیزه ی فلک یک یک برد و جور۲ (ستیز روزگار را یک به یکجور کشید)

دانلود آهنگ قاصدک عهدیه

دانلود آهنگ قاصدک عهدیه

دانلود ترانه قاصدک از عهدیه ، حجم فایل ۵٫۳۵ مگابایت برای دانلود اینجا کلیک کنید، متن ترانه قاصدک از عهدیه

دانلود آهنگ شور درد (آی یازیزیم) شهرام ناظری

دانلود آهنگ شور درد (آی یازیزیم) شهرام ناظری

دانلود ترانه شور درد (آی یازیزیم) از شهرام ناظری ، حجم فایل ۲٫۵۶ مگابایت برای دانلود اینجا کلیک کنید، متن ترانه شور درد (آی یازیزیم) از شهرام ناظری

دانلود آهنگ من اسیر زلف یارم سید محمد جواد ذاکر

دانلود آهنگ من اسیر زلف یارم سید محمد جواد ذاکر

دانلود ترانه من اسیر زلف یارم از سید محمد جواد ذاکر ، حجم فایل ۹۴۱ کیلوبایت برای دانلود اینجا کلیک کنید، متن ترانه من اسیر زلف یارم از سید محمد جواد ذاکر

دانلود آهنگ دل من تو رو میخواد شادمهر عقیلی

دانلود آهنگ دل من تو رو میخواد شادمهر عقیلی

هر جای دنیا ک باشی دل من تورو میخمواد

امور ابرا ک باشی دل من تورو میخواد

دانلود آهنگ زندونی ابی

دانلود آهنگ زندونی ابی

دانلود ترانه زندونی از ابی ، حجم فایل ۱٫۹۳ مگابایت برای دانلود اینجا کلیک کنید، متن ترانه زندونی از ابی

دانلود آهنگ تمام آیه ی قرآن همین است سید محمد جواد ذاکر

دانلود آهنگ تمام آیه ی قرآن همین است سید محمد جواد ذاکر

دانلود ترانه تمام آیه ی قرآن همین است از سید محمد جواد ذاکر ، حجم فایل ۱٫۳۸ مگابایت برای دانلود اینجا کلیک کنید، متن ترانه تمام آیه ی قرآن همین است از سید محمد جواد ذاکر

دانلود آهنگ جدید حسین فرشباف به نام دیوونگی

دانلود آهنگ جدید حسین فرشباف به نام دیوونگی

دیوونگی دانلود آهنگ جدید حسین فرشباف
Download New Music By Hossein Farshbaf Called Divoonegi
دانلود آهنگ جدید حسین فرشباف به نام دیوونگی با کیفیت بالا
پخش آنلاین + لینک پرسرعت آهنگ دیوونگی

دانلود آهنگ جدید حسین فرشباف به نام دیوونگی عکس جدید حسین فرشباف عکس ها و موزیک های جدید حسین فرشباف

دانلود در ادامه مطلب

متن آهنگ حسین فرشباف دیوونگی

میدونم عاشقیم پای هم میمونیم پیش هم آرومیم واسه هم میمونیم

میدونم میدونی عاشقم میمونی میدونی عاشقم از چشام میخونی

آخرش میشی مال من دنیای منی ماه من

آخه این دلم آرومه وقتی که میایی پیش من

آخه تو شدی واسه من واسه خودمی خاص من

عاشقی دردسر داره دیوونگی عالمی داره وقتی میگه دوسم داره

آره عاشقتم دل بستم هر چی بگی پاش هستم دیوونه ی چشماتم

♫♫♫

آره دیوونم واست میخونم مست اون نگاهتو چشات میمونم

این حال هر روزمو به تو مدیونم

عاشقی دردسر داره دیوونگی عالمی داره وقتی میگه دوسم داره

آره عاشقتم دل بستم هر چی بگی پاش هستم دیوونه ی چشماتم

♫♫♫

عاشقی دردسر داره دیوونگی عالمی داره وقتی میگه دوسم داره

آره عاشقتم دل بستم هر چی بگی پاش هستم دیوونه ی چشماتم

عاشقی دردسر داره دیوونگی عالمی داره وقتی میگه دوسم داره

آره عاشقتم دل بستم هر چی بگی پاش هستم دیوونه ی چشماتم