آهنگ ننه فرامرز آصف متن و دانلود

آهنگ ننه فرامرز آصف متن و دانلود

ننه

متن آهنگ ننه از فرامرز آصف

ننه جون وای ننه جون
ننه جون وای ننه جون
خواب بودم خواب دیدم
خونهِ همسایمون
قلور پزون ننه جون
امشب عقد کنونه ننه جون
از بس دل و دل کردی ننه
آب ما رو گل کردی ننه
ننه جون وای ننه جون
ننه جون وای ننه جون
آی ننه من یه زن می خوام
یه زن شیر زن می خوام
که قدش بلند باشه
که موهاش کمند باشه
از بس دل و دل کردی ننه
آب ما رو گل کردی ننه
از بس دل و دل کردی ننه
آب ما رو گل کردی ننه
ننه جون وای ننه جون
دختر همسایه مون
قدش بلنده ننه جون

موهاش کمنده ننه جون
از چشم و ابروش که نگو
چشماش قشنگه ننه جون
ابروهاش قشنگه ننه جون
از بس دل و دل کردی ننه
آب ما رو گل کردی ننه

از بس دل و دل کردی ننه
آب ما رو گل کردی ننه
گفتی که زن تنها میشه
وصلهِ جون ما میشه
از قهر چشماش که نگو
ولوله ها بپا میشه
این دو سه روز عمر آدم

یک شب فردا میشه
گفتی که زن تنها میشه
وصلهِ جون ما میشه
واسه دل بی کس من
یه دوست خود خدا میشه
قشنگ ترین و بهترین
عروس دنیا میشه
عمری را با ماباش
تاج سر ما میشه

دختر همسایه مون
قدش بلنده ننه جون
موهاش کمنده ننه جون
موهاش کمنده ننه جون
از چشم و ابروش که نگو
چشماش قشنگه ننه جون
ابروهاش قشنگه ننه جون
از بس دل و دل کردی ننه

آب ما رو گل کردی ننه
از بس دل و دل کردی ننه
آب ما رو گل کردی ننه
از بس دل و دل کردی ننه
آب ما رو گل کردی ننه
از بس دل و دل کردی ننه
آب ما رو گل کردی ننه
از بس دل و دل کردی ننه
آب ما رو گل کردی ننه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.